Aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Grafika przedstawiająca interfejs aplikacji mapy.geoportal.gov.pl

Aplikacja dostępna jest pod adresem: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/.

Głównym zadaniem serwisu jest udostępnienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej informacji przestrzennej pochodzącej z urzędowych rejestrów, które gwarantują jej odpowiednią: jakość, aktualność i wiarygodność. Stanowi on także centrum dostępowe do infrastruktury danych przestrzennych państwa.

Zawartość mapy w Geoportalu Krajowym składa się z 8 warstw podstawowych oraz 11 katalogów zawierających warstwy uzupełniające:

 1. Państwowy Rejestr Granic
 2. Adresy i ulice
 3. Ewidencja gruntów i budynków
 4. Uzbrojenie terenu
 5. Obiekty topograficzne
 6. Plany zagospodarowania przestrzennego
 7. Ceny nieruchomości
 8. Portale mapowe
 9. Specjalistyczne informacje geodezyjne
 10. Obiekty użyteczności publicznej
 11. Dane innych instytucji
 12. Rzeźba terenu
 13. Dane do pobrania
 14. Monitoring pozyskiwania danych
 15. Skorowidze
 16. Dane specjalistyczne
 17. Dane topograficzne
 18. Ortofotomapa
 19. Dane archiwalne