Korzystanie z zasobów witryny internetowej www.geoportal.gov.pl oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

1.     Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.geoportal.gov.pl;  

2.     Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej, zwany dalej „Geoportalem"– utworzony i utrzymywany przez Głównego Geodetę Kraju jako centralny punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze  informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489 z późn. zm.), w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym infrastruktury dostępny pod adresem internetowym www.geoportal.gov.pl;

3.     Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury. Obejmuje występujące w postaci elektronicznej zbiory danych przestrzennych odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim powiązane;

4.     Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;

5.     Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania  komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych;

6.     Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych;

7.     Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiające odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług;

8.     Organ administracji – organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska;

9.     Usługodawca – Główny Geodeta Kraju, który tworzy i utrzymuje Geoportal infrastruktury informacji przestrzennej;

10.   Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów Geoportalu.

 

I.    Informacje ogólne

 

1.     Dostęp do zbioru i usług danych przestrzennych określają przepisy:

1)   ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.) - art.40a i art. 40c;

2)   ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,

3)   ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114) – art. 15.

2.     Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Usługobiorców z zasobów witryny internetowej www.geoportal.gov.pl.

3.     Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Geoportalu. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Usługobiorcy, że go rozumie i akceptuje.

4.     Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Geoportalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

II.    Rodzaje i zakres świadczonych usług

 

1.     Usługi danych przestrzennych udostępnione w Geoportalu polegają na:

-      usłudze wyszukiwania – umożliwiającej wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz  wyświetlanie zawartości metadanych;

-      usłudze przeglądania – umożliwiającej wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;

-      usługa pobierania – umożliwiającej pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów.

2.     Dostęp do usługi wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny.

 

III.  Warunki/zasady korzystania z danych i usług przez Usługobiorców.

 

1.     Udostępnianie zbiorów danych przestrzennych prezentowanych w Geoportalu, wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jest odpłatne.

2.     Nie pobiera się opłaty za:

1)  udostępnianie zbiorów danych:

a)   państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,

b)   państwowego rejestru nazw geograficznych,

c)   zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,

d)   dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m;

2)  udostępnianie w postaci elektronicznej innych, niż wymienione w pkt 1, zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a)   w celu edukacyjnym:

- jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

- uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),

- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.),

b)   w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:

-  jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620),

-  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c)   w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.);

3)   udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;

4)  udostępnianie danych zasobu, jeżeli spełnione są przesłanki określone w :

a)   art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,

b)   art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3.     Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Geoportalu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 

IV.   Warunki techniczne korzystania z danych i usług

 

 1.     W celu prawidłowego korzystania z zasobów Geoportalu wymagane jest:

-połączenie z siecią Internet;

- urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów  (przeglądarka internetowa), akceptującym pliki typu cookies oraz Java Script lub urządzenie mobilne wykorzystujące jeden z następujących systemów operacyjnych: IOS, Android, Windows Phone

2.     Przy korzystaniu z zasobów Geoportalu zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które  przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Geoportalu lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu.

V.  Informacja dodatkowa


Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z zasobów witryny geoportal.gov.pl dostępne są pod adresem www.geoportal.gov.pl w zakładce „Pomoc/Pierwsze kroki". W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: geoportal@geoportal.gov.pl.

VI. Postanowienia końcowe

 

1.     Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.     W sprawach opisanych niniejszym Regulaminem, co do zasady, stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

3.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Geoportalu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Geoportalu na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.

4.     Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Geoportalem, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Usługobiorców.

5.     Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Geoportalu.

6.     Geoportal, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.

7.     Z odnośników do innych zasobów internetowych Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszy Geoportal.

 


 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu Geoportal.gov.pl w zakresie obsługi zgłoszeń i uwag. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438, e-mail iod@gugik.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu Geoportal.gov.pl w szczególności do obsługi zgłaszanych błędów i uwag. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź gdy uznamy, że dane się zdezaktualizowały.
 7. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego –Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy prawnego.
 10. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest uniemożliwienie korzystania z funkcjonalności serwisu mapowego Geoportal.gov.pl.